Polityka Prywatności Serwisu Jobesto.com

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich Danych Osobowych, jako Użytkownika serwisu internetowego Jobesto.com, w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności zwanego Serwisem.

Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Administratora zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

I Informacje podstawowe

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Właściciel Serwisu Jobesto.com: Paweł Klimczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Gemotial Paweł Klimczyk, z siedzibą we Wrocławiu (50-505), ul. Piękna 23/16, NIP 949-181-20-99, REGON 241276209

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową, na adres:

[email protected];

lub telefonicznie:

505-41-81-36

II Zasady ogólne przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

a. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

b. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

c. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

d. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

e. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

f. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

g. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

h. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane Osobowe Użytkowników Serwisu były bezpieczne i chronione. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym Dane Osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Skorzystanie z przysługujących każdemu użytkownikowi serwisu praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym   są one  niezbędne do świadczenia Usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej Usługi.

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie przepisów prawa i w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

III Definicja Danych Osobowych i inne definicje na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o poniższych pojęciach, oznacza to odpowiednio:

a. Dane Osobowe - wszelkie dane, jakie Użytkownik udostępnia Administratorowi w sposób bezpośredni lub pośredni lub które zostały udostępnione Administratorowi w związku z prowadzeniem przez niego Serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wiek;

b. Serwis - serwis internetowy zarejestrowany na domenie internetowej jobesto.com, w ramach którego Właściciel Serwisu, będący jednocześnie Administratorem Serwisu, świadczy Usługi;

c. Właściciel Serwisu - podmiot określony w pkt. I 1. niniejszej Polityki Prywatności;

d. Administrator - podmiot określony w pkt. I 1. niniejszej Polityki Prywatności;

e. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika Serwisu;

f. Pracodawca - jeden z Użytkowników Serwisu, który założył w Serwisie Konto Pracodawcy, korzystający z funkcji Serwisu w ramach Usług oferowanych przez Administratora;

g. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Administratora, niewymagających zarejestrowania się w Serwisie lub wymagających zarejestrowania się w Serwisie;

h. Konto, Konto Pracodawcy - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Serwisu, w tym Pracodawcy przez Administratora Serwisu po skorzystaniu przez Użytkownika z opcji tworzenia Konta w Serwisie lub uwierzytelnieniu poprzez zalogowanie w innym serwisie;

IV Cel przetwarzania Danych Osobowych i podstawa prawna

1. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych Usług cyfrowych dostępnych w ramach funkcjonowania Serwisu.

2. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwane w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności RODO

V Prawa użytkowników Serwisu w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych przez Administratora

2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące praw a:

a. prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych;

b. prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;

c. prawo do przenoszenia Danych Osobowych;

d. prawo wniesienia sprzeciwu;

e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony Danych Osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

3. Każdy Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z udostępniania Administratorowi swoich Danych Osobowych poprzez zgłoszenie stosownego żądania pisemnie na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu lub na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu lub poprzez usunięci Konta, jeżeli Użytkownik takie w Serwisi posiada. Usunięcie Konta jest jednoznaczne z usunięciem wszelkich Danych Osobowych, chyba że Użytkownik wybierze opcję „Pozostaw moje dane kontaktowe w Serwisie”

VI Cele, zakres i czas przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników niezalogowanych w Serwisie mogą być przetwarzane w celach dostosowywania ofert wyświetlanych w Serwisie do ofert pracy zgodnych z wynikami wyszukiwanych ofert oraz ogłoszeń na które aplikował niezalogowany Użytkownik – na podstawie zgody wyrażonej na instalacje plików cookie oraz przetwarzania danych w nich zwartych, udzielonej przy wejściu na stronę Serwisu tj. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Aplikując na ofertę udostępnioną przez danego Pracodawcę Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na administrowanie jego danymi osobowymi do celów postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez tego Pracodawcę. W tym zakresie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Pracodawca. Administrator Serwisu nie odpowiada za zgodność z prawem przetwarzania podjętych przez Pracodawcę

3. Dane Osobowe Pracodawców przetwarzane są w celu świadczenia usług oferowanych przez Serwis oraz w celu stosowania marketingu usług Administratora, tj. przesyłania Pracodawcom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz z nowymi usługami dostępnymi w ramach Serwisu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.) W celu zrezygnowania z tzw. newslettera i cofnięcia wszelkich zgód na przesyłanie informacji handlowych

4. Adres e-mail każdego Użytkownika Serwisu, w tym Pracodawcy, podawany bezpośrednio w formularzach dostępnych w Serwisie, uzyskiwany przez Administratora w przypadku dokonania przez Użytkownika uwierzytelnienia poprzez zalogowanie w innym serwisie, uzyskiwany przez Administratora lub udostępniany przez Użytkownika w inny sposób może być wykorzystywany przez Administratora do komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności do informowania o zmianach treści Regulaminu i Polityki Prywatności i wysyłania materiałów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jeśli Użytkownik chce cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę, może w każdym czasie zawnioskować o zaprzestanie wysyłania treści marketingowych poprzez wykorzystanie opcji „Anuluj subskrypcję” w treści wysyłanej przez Administratora wiadomości e-mail

5. Jako że jedną z funkcji Serwisu jest zbieranie i agregowanie ofert pracy z innych stron internetowych, Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie a jedynie Użytkowników Serwisu, w tym Pracodawców.

6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) ; i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Serwisu.

7. Podmiotami mogącymi posiadać dostęp do Danych Osobowych Użytkowników Serwisu nie będących Pracodawcami są Pracodawcy jako odrębni administratorzy danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji usług Serwisu, w szczególności firmy hostingowe.

8. Podmiotami mogącymi posiadać dostęp do Danych Osobowych Pracodawców są podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu obsługi zamówienia Usług oferowanych przez Serwis, wystawienia faktury oraz realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych na czas niezbędny do realizacji tego celu, w szczególności biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe. Odbiorcami danych udostępnionych przez Pracodawców w publicznym profilu w Serwisie i w ofertach pracy zamieszczanych przez Pracodawcę w Serwisie są wszyscy Użytkownicy Serwisu.

VII Czas przetwarzania i przechowywania danych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub posiadania Konta w Serwisie z wyjątkami określonymi w punkcie następnym bezpośrednio.

2. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, za wyjątkiem danych niezbędnych dla Administratora które Administrator będzie przechowywał ze względu na uzasadniony interes Właściciela Serwisu do czasu upłynięcia terminów przedawnienia roszczeń z tytułu umów dwustronnych lub z tytułu korzystania z Usług Serwisu.

VIII Polityka plików cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:

a. dostosowują zawartość stron internetowych serwisów do użytkownika. Optymalizują poruszanie użytkownika na stronie, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i była zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb użytkownika;

a. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

b. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie Serwisu ;

c. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu, utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik, jednakże w każdej chwili może je usunąć.

8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Jeżeli masz wątpliwości co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Administratora, opuść Serwis lub ustal odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

IX Postanowienia końcowe

1. W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Administratora Serwisu.

2. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, zakończ korzystanie z Serwisu.