Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Jobesto.com przeznaczony dla Pracodawców korzystających z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Administratorem Serwisu jobesto.com a Pracodawcą chcącym skorzystać z funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub Użytkownikiem Niezalogowanym określa Regulamin Serwisu Jobesto.com dla Kandydatów.

2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach funkcjonowania Serwisu określa Polityka Prywatności.

3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Paweł Klimczyk działający pod firmą „Gemotial Paweł Klimczyk” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piękna 23/16, NIP 949-181-20-99, REGON 241276209

4. Kontakt z Właścicielem Serwisu możliwy jest drogą mailową: [email protected] lub telefonicznie: 505-41-81-36

5. Administrator udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Regulamin i Politykę Prywatności przed lub podczas zawierania umowy o świadczenie Usług. Pracodawca będzie związany jedynie tymi postanowieniami Regulaminu, które zostały udostępnione w sposób powyżej opisany. O wszelkich zmianach w treści niniejszego Regulaminu Pracodawca zostanie poinformowany prze Administratora drogą e-mailową, przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego przez Pracodawcę podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Kontynuowanie przez Pracodawcę korzystania z Serwisu oznacza akceptację tych zmian.

6. Administrator świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie i w zgodzie z Regulaminem.

7. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II Słownik pojęć występujących w niniejszym Regulaminie

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o poniższych pojęciach, oznacza to odpowiednio:

a. Regulamin - niniejszy Regulamin, na którego podstawie Administrator świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy;

b. Serwis - serwis internetowy zarejestrowany na domenie internetowej jobesto.com, w ramach którego Właściciel Serwisu, będący jednocześnie Administratorem Serwisu, świadczy Usługi;

c. Właściciel Serwisu - podmiot określony w pkt. I b) niniejszego Regulaminu;

d. Administrator - podmiot określony w pkt. I b) niniejszego Regulaminu;

e. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Pracodawcy, w oparciu o niniejszy Regulamin;

f. Pracodawca - podmiot, który założył w Serwisie Konto Pracodawcy, korzystający z funkcji Serwisu w ramach Usług oferowanych przez Administratora przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

g. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Administratora, wymagających zarejestrowania się w Serwisie i która ten proces rejestracji przeprowadziła;

h. Użytkownik Niezalogowany - pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora które nie wymagają rejestracji w Serwisie;

i. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Pracodawcy przez Administratora Serwisu po wypełnieniu przez Pracodawcę Formularza Rejestracyjnego lub przez dokonanie przez Pracodawcę uwierzytelnienia poprzez zalogowanie w innym serwisie;

j. Formularz Rejestracyjny - formularz wypełniany w celu założenia przez Pracodawcę Konta w Serwisie;

k. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III Zawarcie Umowy i założenie Konta w Serwisie

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Właściciela Serwisu z Pracodawcą z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Pracodawcę Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru lub przez dokonanie przez Pracodawcę uwierzytelnienia poprzez zalogowanie w innym serwisie i dokonania akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności na późniejszym etapie.

2. Pracodawca wysyłając wypełniony Formularz Rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym, prawnym i nie naruszają praw osób trzecich.

3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Administrator przystępuje do tworzenia w Serwisie Konta Pracodawcy. W tym celu, na wskazany przez Pracodawcę adres e-mail wysyła wiadomość z linkiem aktywacyjnym; klikając w link Pracodawca potwierdza chęć posiadania Konta w Serwisie. Brak potwierdzenia chęci posiadania Konta wyrażony brakiem wykonania przez Pracodawcę czynności kliknięcia w link aktywacyjny w terminie 60 dni od dnia wypełnienia i wysłania Formularza Rejestracyjnego oznacza brak możliwości korzystania z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu i skutkuje niedokończeniem przez Pracodawcę procesu zakładania Konta Pracodawcy; cały proces jest możliwy wyłącznie jeśli Pracodawca podał w Formularzu Rejestracyjnym adres nieużywany dotąd w Serwisie w ramach  innego Konta.

4. Zamiast wypełniania Formularza Rejestracyjnego Pracodawca może dokonać uwierzytelnienia poprzez zalogowanie w innym serwisie, czego dotyczy między innymi opcja „Zaloguj z Google”; będzie to skutkować założeniem przez Administratora dla Pracodawcy w Serwisie Konta o takich samych funkcjonalnościach jakby było ono założone w ramach procesu zapoczątkowanego wypełnieniem i wysłaniem przez Pracodawcę Formularza Rejestracyjnego

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony

IV Korzystanie z Serwisu i funkcjonalności Serwisu

1. Adres poczty elektronicznej Pracodawcy, podawany bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Administratora w przypadku dokonania przez Pracodawcę uwierzytelnienia poprzez zalogowanie w innym serwisie będzie wykorzystywany przez Administratora do komunikacji z Pracodawcą, w szczególności do informowania o zmianach treści Regulaminu i Polityki prywatności i wysyłania materiałów marketingowych, jeśli Pracodawca nie zawnioskuje o zaprzestanie wysyłania treści marketingowych poprzez wykorzystanie opcji „Anuluj subskrypcję” w treści wysyłanej przez Administratora wiadomości e-mail; Pracodawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie w zakładce „Ustawienia Konta”

2. Administrator w ramach Serwisu oferuje Usługi ułatwiające Pracodawcom publikację ofert pracy, ich promocji za pośrednictwem Serwisu, jak również umożliwiające Pracodawcy weryfikację bazy danych pracowników w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z wybranym kandydatem.

3. W ramach korzystania z Serwisu Pracodawca ma możliwość dodania i skonfigurowani ogłoszenia o pracę; Pracodawca ma możliwość skorzystania następnie z Usługi wyróżnienia ogłoszenia o pracę, co skutkować będzie publikacją ogłoszenia na początku listy na stronie głównej Serwisu i jest możliwe po każdorazowym uiszczeniu jednorazowej opłaty lub wykupieniu abonamentu poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w „Panelu Pracodawcy” na Koncie i następnym potwierdzeniu dokonania płatności w systemie bankowym lub poprzez szybki przelew internetowy (PayU, BLIK); istnieje także możliwość płatności tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Właściciela Serwisu (podany w pkt I 3) w kwocie odpowiadającej cenie brutto Usługi i po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem poprzez pocztę e-mail, by aktywował dostępność wykupionej w ten sposób usługi; za datę wykupienia usługi uznawana będzie data uznania na rachunku bankowym Właściciela Serwisu.

4. Pracodawca ma możliwość bezpośredniego wyszukania kandydata na pracownika z bazy danych CV przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu.

5. Pracodawca ma możliwość edycji swoich danych w każdym czasie poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji w Panelu Pracodawcy.

6. Pracodawca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z kandydatami na pracownika poprzez korzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu, co jest nieodpłatne.

7. ceny poszczególnych Usług płatnych podawane są w formie cen netto; do wszystkich cen wynikających z cennika zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce określonej obowiązującymi przepisami prawa.

8. Uiszczając opłatę za Usługi płatne Pracodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Pracodawcy; faktura zostanie wygenerowana i przesłana przez administratora po zaksięgowaniu uznania na koncie bankowym, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty niniejszego uznania.

9. Administrator udzieli dostępu do kupionej przez Pracodawcę płatnej Usługi niezwłocznie po dokonaniu płatności poprzez szybki przelew internetowy i najpóźniej w ciągu 24 h od uznania na rachunku bankowym Właściciela Serwisu płatności dokonanej w inny sposób.

10. Warunkiem skutecznego korzystania z Serwisu jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka stron internetowych umożliwiająca prawidłowe wypełnienie formularzy oraz akceptowanie plików cookies.

V Płatności

1. Administrator udostępnia możliwość dokonania płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24 zgodnie z zasadami opisanymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

2. Klient dokonując płatności akceptuje regulamin Przelewy24.

3. Odstąpienie od Umowy jest możliwe wyłącznie przed realizacją Usługi w terminie do 14 dni od daty płatności.

Reklamacje dotyczące płatności oraz usług należy przesyłać na adres e-mail: [email protected] - w treści reklamacji należy podać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - również nazwa karty) lub pisemnie na adres Administratora podając wszystkie wyżej wymienione informacje.

4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. System płatności obsługuje Serwis Przelewy24 należący do PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerska 15 w Poznaniu 60-32, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, KRS 0000347935.

VI Prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Pracodawca może mieć tylko jedno Konto; Pracodawca zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych pozwalających na dostęp do Serwisu, w szczególności haseł i identyfikatorów; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezachowania należytej staranności w tej kwestii przez Pracodawcę, takie jak szkody powstałe w wyniku działalności osób które nieautoryzowanie uzyskały dostęp do tych danych z winy Pracodawcy.

2. Pracodawca ma obowiązek powstrzymywania się od publikacji w Serwisie, np w ofercie pracy, treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa innych osób, ich chronione prawem dobra osobiste lub treści obraźliwych skierowanych w stosunku do osoby lub grupy osób.

3. W przypadku złamania przez Pracodawcę postanowień niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo usunąć opublikowaną przez Pracodawcę treść, w tym ofertę pracy, lub zawiesić terminowo lub bezterminowo, zgodnie z uznaniem Administratora, Konto Pracodawcy; w przypadku uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Pracodawcy może zostać trwale usunięte; we wszystkich wymienionych w tym punkcie sytuacjach kwoty uiszczone za jakiekolwiek Usługi płatne nie podlegają zwrotowi; wszystko powyższe stosuje się także w przypadku łamania powszechnie obowiązującego prawa, norm społecznych i dobrych obyczajów lub naruszania uzasadnionego interesu Właściciela Serwisu, co będzie jego uznaniem; Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe dla Pracodawcy wskutek przewidzianych w niniejszym podpunkcie działań Administratora.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe dla Pracodawcy wskutek czynników zewnętrznych (awaria ciągłości dostaw łączności internetowej, awaria sprzętu), chyba że się do zaistnienia powyższego przyczynił w sposób zawiniony; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe dla Pracodawcy wskutek działania innych osób, w tym innych użytkowników Serwisu (w szczególności chodzi o prawdziwość podawanych przez nie danych lub ich zawinione lub niezawinione działanie lub zaniechanie).

5. Pracodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7 RODO innych użytkowników Serwisu, w zakresie realizacji funkcjonalności Serwisu. Administrator pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie Pracodawcy w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO. Pracodawca jako administrator danych osobowych jest zobligowany do zaznajomienia osób których dane przetwarza o zasadach przetwarzania danych w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z art. 13 RODO. W tym celu Pracodawca podczas swoich działań w Serwisie, w szczególności umieszczania w Serwisie oferty pracy, posiada obowiązek dodania klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO Pracodawca jako administrator danych osobowych jest zobligowany do zaznajomienia osób których dane przetwarza o zasadach przetwarzania danych w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z art. 14 RODO.

6. Pracodawca ponosi wobec Administratora odpowiedzialność prawną i finansową za wszelką szkodę, którą Administrator poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę, w szczególności w przypadku niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania względem Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych przez siebie w ramach korzystania z Serwisu danych osobowych innych użytkowników Serwisu; Pracodawca ponosi wobec Właściciela Serwisu odpowiedzialność prawną i finansową za wszelką szkodę, którą Właściciel Serwisu poniesie na skutek działań lub zaniechań Pracodawcy w związku z działaniami lub zaniechaniami przy korzystaniu przez Pracodawcę z Serwisu.

7. Jeżeli wskutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę zostanie przeciwko Właścicielowi Serwisu przez osoby trzecie skierowane jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub w przypadku zgłoszenia wobec Właściciela Serwisu z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, Pracodawca zobowiązuje się udzielić Właścicielowi Serwisu na swój koszt wszelkiej pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Właścicielowi Serwisu; Pracodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Właściciela Serwisu w związku z postępowaniem cywilnym, egzekucyjnym, karnym lub administracyjnym lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Właścicielowi w tym zaspokoić roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie i pokryć wszelkie koszty.

8. Każdy użytkownik serwisu, w tym Pracodawca, zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez każdego użytkownika z Serwisu, gdy użytkownik ten działa w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; ponadto Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, w szczególności utratę danych lub zaniechanie dostarczania Usług, spowodowaną czynnikami niezależnymi od niego.

VII Reklamacje

1. Pracodawca ma prawo składać reklamacje do Administratora w sprawach dotyczących korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w Serwisie.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie przedmiotu reklamacji i podmiotu składającego reklamację i powinna być wysłana na adres poczty elektronicznej Właściciela Serwisu lub za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza. Administrator rozpatrzy reklamację w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator powiadomi Pracodawcę poprzez pocztę elektroniczną na adres zamieszczony w formularzu lub na adres, z którego wysłana została reklamacja.

VIII Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

1. Pracodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Powinien w tym celu złożyć pisemne oświadczenie na adres lub adres e-mail podany odpowiednio w punkcie I 3 i I 4 niniejszego Regulaminu.

2. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze stron umowy.

3. Rozwiązanie umowy przez Pracodawcę może nastąpić poprzez samodzielne usunięcie Konta przy użyciu dostępnych w tym celu funkcjonalności serwisu w Panelu Pracodawcy lub poinformowanie o chęci usunięcia Konta drogą e-mailową, na adres podany w punkcie I 3) niniejszego Regulaminu. Nie skutkuje to zwrotem wydatków poniesionych na zakup Usług płatnych, a abonament na opłaty za Usługi płatne zostaje zakończony z dniem rozwiązania umowy, przy czym nie skutkuje to zwrotem jakiejkolwiek kwoty za opłacony już czas dostępu do Usług płatnych, który wskutek rozwiązania umowy nie zostanie wykorzystany.

4. Rozwiązanie umowy przez Administratora w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych podejrzeń, iż następuje

a. uporczywe łamanie przez Pracodawcę postanowień regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,

c. naruszanie praw innych osób, w szczególności innych użytkowników Serwisu,

d. działanie na szkodę Właściciela Serwisu.

5. O rozwiązaniu umowy przez Administratora poinformuje on Pracodawcę niezwłocznie

6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta i świadczenia Usług i do usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Administratora wynikającym z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub z innego powodu z wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie Konta nastąpiło na prośbę Pracodawcy.

IX Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2021

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności:

a. w związku z potrzebą aktualizacji wynikającą ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa

b. w związku z potrzebą aktualizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług, w szczególności zapewnienia ochrony danych osobowych

c. w związku z wprowadzeniem nowych Usług lub cech Serwisu

3. O zmianach Regulaminu Pracodawca zostanie poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Będzie mu przysługiwało prawo do odmowy akceptacji regulaminu i rozwiązania umowy z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie. Powinien o tym powiadomić Administratora przy użyciu poczty elektronicznej najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian w Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219)